Kriminalistika

Kriminalistika 1/2024
První číslo roku 2024

Rok 2022-24

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

292 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

73 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Časopis Kriminalistika – z obsahu

× Virtuálne meny a trestná činnosť s nimi súvisiace (1. část) (V predkladanom príspevku sa jeho autori zameriavajú na virtuálne meny, ktorých význam na finančnom trhu tak z hľadiska celosvetového, ako aj národného, neustále stúpa. Sústreďujú sa na trestnú činnosť, ktorá je s týmto fenoménom spojená. Analyzujú konkrétne trestné veci, ktoré boli evidované vo svete a na nich aplikujú do úvahy prichádzajúce skutkové podstaty trestných činov podľa slovenského Trestného zákona. Približujú tak širokú škálu týchto skutkových podstát najmä majetkového a hospodárskeho charakteru, počnúc krádežou a podvodom, ale aj mnohé ďalšie trestné činy najmä vydierania, tzv. počítačové trestné činy a končiac trestnými činmi založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny. Zároveň konštatujú, že trestná činnosť súvisiaca s virtuálnymi menami je zatiaľ v Slovenskej republike minimálna, s rozvojom trhu s virtuálnymi menami však možno očakávať jej nárast.) ČLÁNEK KOUPIT

× Systém kryptoaktív – proces identifikácie transakčního toku a proces identifikácie páchateľa (Príspevok prvkami kvalitatívno-kvantitatívneho skúmania rozoberá proces identifikácie transakčného toku a proces identifikácie páchateľa v rámci systému kryptoaktív. Autor skrz analyticko-syntaktické logické postupy doplnené o modelované prípady charakterizuje metódy, techniky, postupy pri realizovaní skúmania transakčného toku v distribuovanej databáze transakcií kryptoaktív. Odbornej verejnosti sa poskytuje logicky ucelený a štruktúrovaný rámec, z ktorého možno čerpať informácie ihneď aplikovateľné a využiteľné v praktickej činnosti.) ČLÁNEK KOUPIT

× Psychologicko-právne aspekty posudzovania vierohodnosti svedeckej výpovede spolupracujúcich obvinených (Spolupracujúci obvinení sú osoby, ktoré súhlasia so spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní a poskytujú informácie alebo svedectvá o iných páchateľoch výmenou za zníženie trestu alebo iné výhody. Táto forma spolupráce môže zahŕňať svedectvo na súde, poskytovanie dôležitých informácií vyšetrovateľom alebo pomoc pri odhaľovaní zločineckých skupín alebo korupčných trestných činov. V našom článku sa pokúsime poskytnúť pohľad na problematiku spolupracujúcich obvinených na pomedzí forenznej psychológie, trestného práva a kriminalistiky. V článku sa venujeme niektorým aspektom forenzno-psychologického posudzovania vierohodnosti a motivácie spolupracujúcich obvinených, ako aj forenzno-psychologickej identifikácii prejavov ich špekulatívneho a manipulatívneho správania, ako aj zachyteniu znakov ich rôznych výmyslov a účelového konania. Spolupráca pri trestnom stíhaní je nepochybne dôležitým aspektom trestného práva, ktorý na jednej strane môže pomôcť odhaliť a potrestať najzávažnejšie trestné činy, ale na druhej strane vyvoláva aj mnohé etické a právne otázky, ktoré spochybňujú jej základnú dôveryhodnosť. Preto je dôležité vždy s náležitou odbornou starostlivosťou zvážiť využívanie spolupracujúcich obvinených v kontexte ochrany spravodlivosti a zároveň zabezpečiť, aby sa nezanedbávali ich práva a bezpečnosť. Na druhej strane bude vždy opodstatnené vnímať spolupracujúcich obvinených s určitou dávkou podozrenia, keďže sami môžu byť obvinení zo závažnej trestnej činnosti, a ich účelové konanie preto môže byť motivované skrytou snahou o sebazáchovu s cieľom získať rôzne výhody, a to aj za cenu účelového kriminalizovania iných osôb s cieľom postaviť ich pred súd a tým poškodiť ich základné ľudské práva a slobody.) ČLÁNEK KOUPIT

www.mvcr.cz/kriminalistika