Kriminalistika

Kriminalistika 4/2023
Čtvrté číslo roku 2023.

Rok 2022-24

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

292 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

73 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Časopis Kriminalistika – z obsahu

× Kvantitativní a kvalitativní stanovení přítomnosti psychoaktivních alkaloidů v rostlině Mitraga speciosa Korth. a současné trendy v jejím užívání (Kratom se těší velké oblibě nejen uživatelů z dospělé populace, ale velkou část uživatelů tvoří mladiství a děti. V České republice je prodáván jako sběratelský předmět a není doposud nikterak kontrolován a regulován. V tomto článku jsou interpretovány výsledky z kvalitativní a kvantitativní chemické analýzy zaměřené na rostlinné alkaloidy provedené u pěti náhodně zakoupených vzorků kratomových produktů na českém trhu. Ve všech vzorcích byly identifikovány psychoaktivní alkaloidy mitragynin a 7-OH-M. Výsledky analýzy těchto vzorků se mezi sebou významně nelišily a rovněž se nelišily v porovnání s výsledky v jiných zahraničních odborných publikacích. Na základě výsledků této analýzy, v souvislosti s obsahovým zastoupením mitragyninu v kratomovém produktu, byl sestaven farmakokinetický model a simulován vývoj koncentrace mitragyninu v lidském organismu v čase v závislosti na jeho dávce.) ČLÁNEK KOUPIT

× Výuka kriminalistiky na českých vysokých školách a její perspektiva (Kriminalistika je jednou z tzv. pomocných věd trestního práva a je s ním úzce propojena. Poznatky z kriminalistiky jsou velmi důležité pro řádné provádění trestního řízení, obzvláště pak části týkající se dokazování. Z toho je zřejmá její spojitost s trestním právem. S kriminalistikou přicházejí velmi často do styku jak orgány činné v trestním řízení, tak i další osoby mající právnické vzdělání. Problémem je, že k prvotnímu seznámení dochází nezřídka právě až v rámci praxe, neboť v současné době je trend nastaven tak, že kriminalistika často není na českých vysokých školách vyučována jako povinný předmět, ale zpravidla se jedná pouze o tzv. předmět povinně volitelný. Výjimkou jsou pouze případy, kdy se jedná o studijní programy přímo zaměřené na kriminalistiku. Otázkou zůstává, zda je takovýto přístup správný, či zda by bylo namístě zařadit kriminalistiku mezi ty předměty, se kterými by se měl povinně seznámit každý (budoucí) právník. V předkládaném článku se zaměříme rovněž na význam kriminalistiky pro trestní řízení a na přínos znalostí z této oblasti v rámci různých nejen právnických profesí. Zároveň neopomeneme ani historii výuky kriminalistiky na českých vysokých školách. V závěru předkládáme úvahy nad tím, jakým způsobem současný stav změnit a jaké jsou skutečné perspektivy výuky kriminalistiky na českých vysokých školách.) ČLÁNEK KOUPIT

× Zákon o obětech trestních činů – k desátému výročí její existence (Zákon o obětech trestných činů existuje již 10 let. Je to důvod k oslavě i bilancování, protože s tímto právním předpisem byla spojena značná očekávání a zároveň jeho přijetí předcházely určité obavy. První otázkou, na kterou autor hledá odpověď, je, zda byl naplněn účel tohoto zákona. Poznatky z praxe i teoretické rozbory ukazují, že zásadně převažují klady nad zápory zákona o obětech trestných činů, a to nejen z hlediska prosazení humanistických myšlenek, ale i z hlediska realizace trestní spravedlnosti a dosažení základního účelu trestního řízení, kterým je zájem prokazování trestné činnosti, dopadení pachatelů a jejich spravedlivém odsouzení. Dalším z cílů příspěvku je podnícení diskuze nad některými náměty, které nezaznívají tak často anebo zaznívají slabě. Autor upozorňuje na skutečnost, že problematika pomoci obětem trestných činů a jejich ochrany ustupuje v poslední době do pozadí.) ČLÁNEK KOUPIT

× Dopad migrace občanů Ukrajiny na jejich trestnou činnost v České republice – porovnání let 2021 a 2022. Analýza policejních statistik (Z policejní statistiky vyplynulo, že se v roce 2022 oproti předchozím létům zvýšila trestná činnost cizinců v ČR. Analýzou dat porovnávající rok 2021 s rokem 2022, kdy došlo k masivní imigraci občanů Ukrajiny do ČR, bylo odvozeno, že toto zvýšení trestné činnosti s ní může do značné míry souviset. Ukázalo se, že zejména ukrajinští muži se podíleli na tomto zvýšení, ukrajinské ženy podílově již mnohem méně, a děti do 18 let vůbec. Nicméně, trestná činnost občanů Ukrajiny byla v roce 2022 proporcionálně mnohem menší, než jak by to odpovídalo četnosti migrace.) ČLÁNEK KOUPIT

× Rizikové a projektivní faktory odsouzených v tzv. otevřené věznici v Jiřicích (Tento článek volně navazuje na příspěvek zveřejněný v Kriminalistice popisující výzkum, který provedl IKSP v letech 2018–2021 v otevřené věznici v Jiřicích. V článku se prostřednictvím provedených narativních polostrukturovaných rozhovorů s odsouzenými dozvíme, jaký je jejich náhled na rizikové faktory, a současně jaké jsou jejich protektivní faktory v kontextu aktuálního výkonu trestu v tzv. otevřené věznici.) ČLÁNEK KOUPIT

www.mvcr.cz/kriminalistika