O časopisu

Základní informace:

Drugs & Forensics Bulletin NPC je odborným recenzovaným časopisem Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky. Vychází pravidelně čtvrtletně a od roku 2021 poskytujeme též elektronickou verzi časopisu. Fundamentální témata se zabývají návykovými látkami a substancemi s nimi spojenými (např. prekursory) a látkovými i nelátkovými (behaviorálními) závislostmi z mnoha úhlů pohledu, ať už jsou to forenzní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, toxikologie, farmakologie, psychofarmakologie, adiktologie, protidrogová prevence, statistika, psychiatrie, CBRN, právní vědy nebo bezpečnost obecně. Recenzovaným odborným časopisem je od čísla 01/2016, které vyšlo dne 7. března 2016. V listopadu roku 2019 byl Drugs & Forensics Bulletin NPC po splnění všech podmínek zařazen do evropského indexu vědeckých časopisů ERIH Plus. Časopis disponuje svým univerzálním registračním číslem ISSN 1211-8834, jež bylo přiděleno Ministerstvem kultury ČR. Obdobně, jako jiné vědecké časopisy, oficiálně používáme vlastní citační zkratku Drugs Forensics Bull. Veškeré informace související s časopisem, včetně zkrácených verzí jednotlivých vydání, jsou volně dostupné na webových stránkách Policie České republiky:

www.policie.cz/bulletin NPC

Poslání časopisu:

Časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC si ve své úvodní preambuli klade za cíl „informovat nejen policejní, ale také i širokou odbornou veřejnost o nejnovějších aspektech a vývojových tendencích drogové kriminality s tematickým přesahem do oblasti forenzních věd, práva a toxikologie“. Jsme plně přesvědčeni, že svému koncepčnímu poslání se časopis nevzdal, ani se od něj nijak neodchýlil. Naopak, ukázalo se, že si nachází stále nové příznivce i nové autory, kteří již nepochází striktně z řad Národní protidrogové centrály nebo Policie České republiky, ostatně poslední vydání jsou toho důkazem. Ve své činnosti se časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC otevřel zájemcům nejen z řad Policie České republiky, ale i mnoha institucí, vysokých škol ústavů, justice nebo zdravotnických zařízení. Díky svému zařazení do odborného indexu odborných časopisů dáváme primárně policistům Policie České republiky možnost publikace svého příspěvku a získat tak požadovanou povinnou publikační činnost v rámci vysokoškolského či postrgraduálního studia. Příspěvky uveřejněné v Drugs & Forensics Bulletin NPC naleznou své celospolečenské uplatnění a jsou přínosem pro celý bezpečnostní sbor. Rovněž vnímáme poskytnutí možnosti publikovat i jiným subjektům než je policie, jako navázání dobrých a vzájemně prospěšných vztahů, z kterých mohou těžit nejen oba zúčastnění, ale také občanská společnost jako celek.

kpt. Ing. Tomáš Kratina

Šéfredaktor časopisu Drugs & Forensics Bulletin NPC