Drugs & Forensics Bulletin NPC

Bulletin NPC 3/2023
Třetí číslo roku 2023

Rok 2022-2024

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

400 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla na rok:

100 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC – z obsahu

× Vliv alkoholu na reakční dobu a motorické chování člověka (V článku je pojednáno o vlivu alkoholu na prodloužení doby reakce a volní motorickou činnost. Autor prezentuje výsledky experimentální činnosti, pokusným osobám byly podávány dávky alkoholu a studovala se doba reakce a pohybová činnost. Podle závěrů je možné stanovit kritickou hodnotu vlivu alkoholu na prodloužení doby reakce a volní činnosti. Kritická hladina alkoholu pro dobu reakce je 0,17-0,23 g/kg, pro volní motorickou činnost je to do 1,1 g/kg.) ČLÁNEK KOUPIT

× Locikové opium (V minulosti se sušená mléčná šťáva z Lociky jedovaté, známá také jako lactucarium či locikové opium, považovala za omamnou látku s vlastnostmi analgetik a sedativ. Ačkoliv její účinek byl slabší než u opia, nezpůsobovala žádné zaznamenané vedlejší účinky. Lékařská praxe potvrzovala, že lactucarium mělo v některých případech dokonce lepší terapeutické účinky než tradiční opium. Novější výzkumy, které se zaměřovaly na potvrzení léčivých účinků lactucaria a identifikaci odpovědné látky za tyto účinky, však nepřinesly očekávané výsledky. Složka odpovědná za léčivé vlastnosti lactucaria zatím nebyla identifikována. Až pozdější studie odhalily v locikovém opiu několik bioaktivních látek, jako je lactucin a lactucopicrin, které vykazují analgetické účinky. Co se týče rekreačního užití locikového opia jako drogy, informace o psychofarmakologických vlastnostech drogy a jejích jednotlivých složkách jsou dostupné jen omezeně.) ČLÁNEK KOUPIT

× Činnost policie v boji proti drogám 1945-1955 (Příspěvek se zabývá popisem období obnovené republiky, ve kterém vznikla Kriminální ústředna jako zvláštní oddělení Ministerstva vnitra, která organizovala kriminální službu, vydávala předpisy pro její výkon a starala se o personální záležitosti. Popisuje její vnitřní organizaci vč. jednotlivých zaměření a výkonu na mezinárodním poli. Zmiňuje kazuistiky týkající se nedovoleného obchodu s omamnými látkami.) ČLÁNEK KOUPIT

× Zajišťování virtuálních aktiv pocházející z drogové trestné činnosti (Článek popisuje praktické zkušenosti s tzv. „freezingem“ a následným zajištěním virtuálních platebních prostředků, způsob komunikace se společnostmi zabývajícími se obchodem s kryptoměnami a investičními platformami (Revolut, Coinbase, Nexo, Kraken a další). Výstupy a jejich důkazní hodnotu analyzuje autor z odborného pohledu a z vlastní pracovní zkušenosti příslušníka protidrogového útvaru Generálního ředitelství cel, který se zabývá šetřením mimo jiné této specifické formy drogové trestné činností.) ČLÁNEK KOUPIT

× Struktura drogové trestné činnosti související s metamfetaminem a její typický pachatel (Drogová trestná činnost patří k naléhavým výzvám současnosti i budoucnosti, tím spíše, pokud se jedná o metamfetamin, který v podmínkách České republiky představuje největší hrozbu. Tento článek si klade za cíl analyzovat drogovou trestnou činnost právě s ohledem na metamfetamin, jakožto i popsat typického pachatele nakládajícího s touto psychotropní látkou.) ČLÁNEK KOUPIT

× Současná služební kynologie u Policie České republiky (Příspěvek se zabývá stručným shrnutím současného stavu a využití služební kynologie u Policie ČR, včetně využití služebních psů určených pro vyhledávání návykových látek. Popisuje změny, kterými služební kynologie prochází a zaměřuje se také na možnosti vývoje ve vzdělávání psovodů a výcviku služebních psů.) ČLÁNEK KOUPIT

× Operace „ROYAL“ (Kazuistika ukončené operace Royal se zabývá činností příslušníků Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování při odhalování a dokumentování trestné činnosti související s nelegální výrobou metamfetaminu. Operace měla počátky v jiném dokončeném případu a směřovala do asijské tržnice provozované vietnamskou komunitou. V rámci operace bylo na území České republiky zadrženo a obviněno šest členů organizované skupiny osob a odhalena a zajištěna továrna, kde přímo probíhala průmyslová extrakce pseudoefedrinu. Pseudoefedrin z této továrny představoval významný zdroj jako prekurzor pro následnou velkoobjemovou výrobu metamfetaminu soustředěnou zejména v severozápadních příhraničních oblastech České republiky a na území Spolkové republiky Německo.) ČLÁNEK KOUPIT

× Tematické preventivní workshopy projektu Revolution Train s lektorskou účastí Národní protidrogové centrály SKPV (Nadační fond Nové Česko provozující projekt Revolution Train uspořádal ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR v roce 2023 několik specializovaných worskhopů pro odbornou i širokou veřejnost. Účastníci mohli v rámci této preventivní akce diskutovat témata, která jsou aktuální zejména z pohledu výskytu a užívání návykových látek ve školách a školním prostředí.)

× Účast Národní protidrogové centrály SKPV PČR na Dni s Policií České republiky v Praze (Veřejné akce pod názvem Den s Policií ČR v Praze roku 2023 se zúčastnila také Národní protidrogová centrála SKPV PČR. Její příslušníci tak měli možnost diskutovat s občany nad hlavními aktuálními tématy z oblasti návykových látek. Součástí programu NPC bylo také základní představení možností primární protidrogové prevence, detekce návykových látek a jejich prekurzorů a dalších aktivit.)

× Rozhovor s plk. Mgr. Alešem Gorčíkem (Vážení čtenáři odborného recenzovaného časopisu DRUGS & FORENSICS BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY, v aktuálním čísle časopisu, vám přinášíme rozhovor s plukovníkem Mgr. Alešem Gorčíkem, současným vedoucím Celní protidrogové jednotky, Sekce pátrání, Generální ředitelství cel.)

www.policie.cz/bulletin NPC