Drugs & Forensics Bulletin NPC

D&F Bulletin NPC 2/2024
Druhé číslo roku 2024

Rok 2022-2024

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

400 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla na rok:

100 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC – z obsahu

× Kvalita života žen se závislostí na psychoaktivních látkách v období hospitalizace I. (Článek informuje o možnostech rehabilitačních přístupů u žen závislých na omamných látkách hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Bohnice Praha v České republice. V příspěvku se zabýváme sociodemografickými údaji, které jsme u populace pacientek hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Bohnice získali. Dále zde přibližujeme čtenáři charakter terapie, kterou pacientky podstupují v rámci psychoterapeutické odvykací léčby.) ČLÁNEK KOUPIT

× Problematika poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům pod vlivem navykové látky (Článek se zabývá problematikou škodlivého použití návykové látky v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pozornost je věnována vlivu drogy na zdravotní stav jedince, včetně poruch chování a výskytu agresivního jednání vůči jednotlivým členům výjezdových skupin. Součástí textu jsou kazuistiky, které byly k tomuto účelu zprostředkovány Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a Karlovarského kraje. Kazuistiky z praxe napomáhají záměru autorů přiblížit následky škodlivého použití tak, jak byly zaznamenány v rámci výjezdu rychlé zdravotnické pomoci.) ČLÁNEK KOUPIT

× Problematika skladování chemicky kontaminovaných předmětů v kontextu institutu § 81b trestního řádu (Postup dle § 81b trestního řádu umožňuje policejnímu orgánu po provedeném odborném zkoumání ještě v přípravném řízení zlikvidovat materiál zajištěný během policejních úkonů. Úkon je vhodný především z hlediska předcházení dlouhodobému neefektivnímu skladování chemických stop, které jsou zbytečnou ekonomickou i ekologickou zátěží. Zároveň je známo, že vlivem celé řady chemických procesů uskladněné chemické stopy ztrácí své původní atributy a pro případné pozdější zkoumání nemají svoji původní vypovídající hodnotu. Znalecká zkoumání zajištěných důkazních prostředků jsou nedílnou součástí trestně právního procesu. Méně známou stránkou jsou finanční a časové prostředky vynaložené odborným pracovištěm na jejich zpracování, které jsou podrobně kvantifikovány v předloženém příspěvku.) ČLÁNEK KOUPIT

× CAPTAGON – Droga zneužitelná v ozbrojených konfliktech (Chemická látka fenetylin, známá pod obchodním názvem „Captagon“, je velmi oblíbeným stimulantem finančně zajištěné komunity mladšího věku, především v zemích Blízkého a Středního východu a severní Afriky. Obliba užívání této drogy je s vysokou pravděpodobností důsledkem nárůstu socioekonomických rozdílů v tamní společnosti, nezaměstnanosti, ekonomické nejistoty a nutnosti hledat alternativní zdroje příjmů. Článek se zaměřuje na dosavadní znalosti o původu, syntéze, chemických, farmakologických a toxických vlastnostech fenetylinu, o jeho rozšíření a zneužívání jakožto nelegální drogy v roli alternativního zdroje obživy obyvatel zmíněných regionů a je popsána možnost analytické kontroly v biologických nebo v zabavených vzorcích. Uvedena je rovněž kazuistika vyvolané drogové závislosti a přesah do mezinárodního terorismu a ozbrojených konfliktů.) ČLÁNEK KOUPIT

× Operace SIMAX (Česká skupina pachatelů z Libereckého kraje se zabývala dovozem chemických prekurzorů z Polska, ze kterých vyráběla metamfetamin ve velkém rozsahu. Vyrobený produkt byl z důvodu konspirativního jednání zločinecké skupiny distribuován především mimo Liberecký kraj, a to v Královehradeckém a Středočeském kraji. Vrchní soud v Praze potvrdil názor dozorující státní zástupkyně a pachatele označil jako organizovanou skupinu působící ve více státech.) ČLÁNEK KOUPIT

× Projekt správným směrem ve městě Beroun (V prvním čtvrtletí roku 2024 byl ve městě Berouně za podpory Městského úřadu Beroun a sponzorů realizován preventivní projekt Národní protidrogové centrály nesoucí název Správným směrem, který tradičně cílí na žáky základních a středních škol se záměrem vytvořit grafické dílo v podobě plakátu, jež nese myšlenku boje proti drogám. Soutěže se zúčastnilo mnoho škol z regionu. Slavnostní vyhlášení nejlepších prací a ocenění vítězů pak proběhlo dne 19. března 2024 v prostorách společenského domu Plzeňka v Berouně.)

× 10. výročí TOXI týmu Liberec (Dne 19. března 2024 se v kavárně Pošta konala oslava desátého výročí založení TOXI týmu Krajského ředitelství Liberec. Ředitel plk. Mgr. Libor Špráchal pozval mnoho významných osob z řad policie i justice, zástupce krajské samosprávy a dalších hostů, kteří se na činnosti týmu významně podíleli. Při této slavnostní události byla udělena řada ocenění.)

× Konzumace energetických nápojů zodpovědně (Energetické nápoje jsou na trhu již více než dvacet pět let. Pokud se tyto nápoje konzumují v přiměřeném množství a jsou respektována upozornění na obalu výrobku, je jejich konzumace bezpečná.) ČLÁNEK KOUPIT

× Rozhovor s MUDr. Petrem Handlosem, Ph.D., MBAce (Rozhovor s MUDr. Petrem Handlosem, Ph.D., MBAce, přednostou Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (ÚSL), který byl oceněn Policejním prezidiem České republiky za podílení se na vyšetřování trestné činnosti. MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce převzal v prosinci 2023 jako přednosta ÚSL bronzovou plaketu náměstka policejního prezidenta pro Službu kriminální police a vyšetřování.)

www.policie.cz/bulletin NPC