Archivní časopis

Archivní časopis 2/2023
Druhé číslo roku 2023

Rok 2024

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

388 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

97 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Rok 2022-2023

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

288 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

72 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Archivní časopis – z obsahu

× Iryna Tiurmenko-Liudmyla Bozhuk-Yurii Smolnikov: K Ukrajinské archivnictví během Rusko-Ukrajinské války: výzvy a hledání východisek z krizové situace (2022) (Článek se zabývá činností ukrajinských archivních institucí během probíhající ruské vojenské agrese proti Ukrajině. Přestože byl v předvečer vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny vypracován preventivní plán, v činnosti archivních institucí nastal v prvních dnech války jistý chaos a zmatek, který byl do určité míry způsoben jak složitou situací na frontě i v celé zemi obecně, tak i zničením archivních prostor a sbírek a ztrátou pracovních sil. Na začátku března 2022 však již byly stanoveny hlavní oblasti archivní činnosti: organizace ochrany zaměstnanců, evakuace fondů do bezpečnějších lokací, digitalizace a publikace dokumentů, restaurování poškozených dokumentů, sestavování rejstříků poškozeného majetku, dokumentace válečných zločinů spáchaných ruskými agresory, šíření informací o zločinech agresorského státu v oblasti kultury a rozvoj vnitřních a vnějších partnerství. Ukázalo se, že zejména pomoc partnerů z Evropské unie, Velké Británie a Japonska významně přispěla k řešení naléhavé otázky zachování historického a kulturního dědictví Ukrajiny.) ČLÁNKY

× Karel Řeháček: K vývoji meziválečného slovenského archivnictví (Důvod ke vzniku toho článku byl prostý: pro potřeby připravované publikace o vývoji československého (českého) archivnictví, na níž česká archivní obec aktuálně pracuje,1) bylo při archivním výzkumu ve Slovenském národním archivu shromážděno více informací, než bude možné do publikace vzhledem k jejímu stránkovému limitu umístit. Byla by však škoda zcela rezignovat na jejich využití, jelikož se jedná o zajímavé a v českém prostředí prakticky neznámé skutečnosti, které je však možno komparovat s tuzemským vývojem v téže době.) ČLÁNKY

× Lenka Vrchotová: Banky jako mecenáši archivnictví (Příspěvek se věnuje problematice mecenášských aktivit českých peněžních ústavů. Nejprve analyzuje fungování a organizaci této činnosti v bankách a následně se soustředí na mecenášské aktivity peněžních ústavů, které měly podpořit činnost tuzemských archivů. Většina těchto podpor spadá do období okupace, kdy vyvstala
potřeba ochrany či záchrany archiválií. Případně se jednalo o subvence na obnovu činnosti archivů v poválečném období.)
ČLÁNKY

× 874 let práce konzervátorů a restaurátorů Státního oblastního archivu v Plzni (Ne, nejedná se o aprílový ani o jiný podobný žertík, ale o exaktní výpočet: podle evidence Národního archivního dědictví se k 13. březnu 2023 nacházelo v depozitářích Státního oblastního archivu (SOA) v Plzni 262 323 nějak poškozených archivních evidenčních jednotek…) DISKUSE

× Americký fond pro československé uprchlíky ve světě archivních pramenů (Diplomat Ján Papánek stál v květnu 1948 za zrodem humanitární organizace, která během nadcházejících čtyřech dekád studené války pomohla desítkám tisíc lidí, prchajících na Západ před komunistickým režimem. Archivní materiály mapující činnost a zásluhy Amerického fondu pro československé uprchlíky se nacházejí hned na několika místech v USA. Výročí tři čtvrtě století od vzniku je navýsost vhodnou příležitostí pro to připomenout fascinující historii fondu, stejně jako osudy jeho zakladatele…) ZPRÁVY

× Kde se narodil Emil Hácha? (Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď – v Trhových Svinech, městě na jihu Čech v podhůří Novohradských hor. Co kdybychom však dotaz rozšířili a zeptali se více zevrubně na to, kde přesně se v Trhových Svinech Emil Hácha narodil?…) ZPRÁVY

× Zpráva o zahraniční pracovní cestě do dánského Národního archivu (Zahraniční pracovní cesta se uskutečnila jako součást řešeného projektu Geografické informační systémy a plnění povinností legislativy v oblasti archivnictví z podpory z podpory Technické agentury České republiky v programu Éta,1) který je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací…) ZPRÁVY

× Zpráva o průběhu a obsahu DLM FORUM GEOFORUM PRAGUE 2022 (V rámci pořadatelské aktivity spojené s českým předsednictvím Rady EvropskéUnie zajišťoval Národní archiv pravidelnou každoroční akci s názvem Setkáníčlenů skupiny DLM, tzv. DLM Members´ meeting.1) Jako jeho samostatnou částse podařilo dne 7. 9. 2022 uspořádat také jednání podskupiny Geoforum,2) jejíž je Národní archiv zakládajícím členem. Tato podskupina se detailně zabývá dlouhodobýmukládáním prostorových dat, jakožto novodobého typu archiválie a zároveňmultioborového fenoménu současnosti a i budoucnosti…) ZPRÁVY

www.mvcr.cz/archivni-casopis