Archivní časopis

Archivní časopis 1/2024
První číslo roku 2024

Rok 2024

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

388 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

97 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Rok 2022-2023

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

288 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

72 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Archivní časopis – z obsahu

× Michal Severa – David Vich – Martina Beková: Sfragistické poklady ukryté v zemi. Papežské buly jako svědectví deperdit papežských listin na příkladu nálezů z východních Čech (Ačkoliv v nedávné době byla bula Inocence VII. ze Svatého Pole stručně publikována v rámci studie, kde autoři shrnuli nové archeologické objevy v lokalitě zaniklého kláštera a následně byl týž nález prezentován na renomované výstavě, nepřinesla dosud česká historiografie ani jednu studii o problematice papežských bul jako archeologických nálezů. Tento příspěvek má ambice tuto mezeru alespoň v nepatrné míře zaplnit a podnítit budoucí výzkum a publikování takových nálezů, které jsou již dnes jistě v držení veřejných či soukromých sbírek s ohledem na rozšířenou oblíbenost detektorů kovů. Především v archeologické literatuře se běžně setkáváme s publikováním nálezů mincí či pečetidel, papežské buly byly však dosud opomíjeny.) STUDIE

× Jan Štěpán: Olomoucký biskup Jan Mezoun z Telče a jeho pečeti (Příspěvek se zaměřuje na pečeti velmi krátkého episkopátu olomouckého biskupa Jana Mezouna z Telče. Za necelé dva roky jeho působení máme dochovanou kompletní řadu biskupských pečetí, tedy sekret, malou a velkou pečeť, čemuž odpovídají i koroborace. Byť bylo olomoucké biskupství ve špatné finanční situaci, znamená to, že zhotovení kompletní řady typářů biskupských pečetí bylo prioritou nového biskupa i ve složitých poměrech.) STUDIE

× Karin Pátrová: Nejstarší stanovy živnostenských společenstev. Příspěvek k počátkům živnostenských organizací v Čechách v letech 1860-1883 (Zrušení cechů živnostenským řádem k 1. květnu 1860 a zavádění nových živnostenských organizací ke stejnému datu probíhalo v praxi pomaleji, než tomu chtěl zákon. Zakládání živnostenských společenstev a vypracování jejich stanov probíhalo značně nerovnoměrně, patrné jsou i určité regionální rozdíly. Záleželo také na příslušném okresním úřadu, jak moc se do příprav zapojil a celý proces případně urychlil. Přestože leckterá společenstva personálně a teritoriálně navázala na dosavadní cechy, některá z nich dost úzce, když převzala jejich jmění, případně i název, nelze hovořit o prosté přeměně cechů v živnostenská společenstva. Zdaleka ne každé společenstvo navíc navázalo přímo na předchozí cech. Poměrně často společenstvo vzniklo sloučením dvou či více dosavadních cechů, případně ke stávajícímu cechu přistoupili dosud neorganizovaní živnostníci, nebo se společenstva vytvořila zcela nově bez předchozí tradice.) STUDIE

× Karel Řeháček: 70 let jednotného archivnictví aneb Jak Čechoslováci nezvádli německé ˜„jein“ DISKUSE

× Ivana Houšková: Státní archivy jako správní úřady DISKUSE

× Semináře k problémům a vizím českého archivnictví (Jiří Cukr) | 19. celostátní archivní konference Pardubice 16.-18. května 2023 (Martin Rakos) | Seminář Entity bez obav (Radek Pokorný) | Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku VII (Milosav Tůma a Jakub Mareček) | Archiv města Ostravy byl založen před sto lety (Helena Šústková) | Kongres Mezinárodní archivní rady v Abu Dhabi 9.-13.10. 2023 (Michal Wanner) | Nová vědecká archivní rada byla jmenována (Michal Severa) | Nové archivní kulturní památky (Michal Wanner) | Národní digitální badatelna (Miroslav Kunt) ZPRÁVY

× Petr Kreuz: Minulostí Západočeského kraje, 56, 2021. Uspořádal Adam Skála. Pro statutární město Plzeň vydalo nakladateltví Kristina Kaiserová, Albis International, 344 s., ISBN 978-80-87911-14-3 LITERATURA

× Martin Dolejský: František Soukup, Proč jsme nechtěli rakouskou monarchii. Vzpomínky právníka a politika z cesty k 28. říjnu 1918. Jan Korber (ed.), Ústav státu a práva AV ČR, Praha 2022, 304 s., ISBN 978-80-87950-62-3 LITERATURA

× Lucie Barcalová: Jaroslav Čechura, Luxus na dluh? Zadlužení české aristokracie v letech 1550-1650. Praha 2023, 311 s., ISBN 978-80-76017-83-2 LITERATURA

www.mvcr.cz/archivni-casopis