Vnitřní oznamovací systém

Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) byla v Tiskárně Ministerstva vnitra, p.o. (dále jen TMV) pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení protiprávního jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností v TMV dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.

 TMV deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele.

 V souladu se Směrnicí a Interním protikorupčním programem TMV jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice k dispozici níže uvedené komunikační kanály TMV:

Komunikace s příslušnou osobou

Telefonní linka: 974 887 310

Zabezpečená e-mailová adresa: vos@tmv.cz

Osobně

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Písemně

Adresa: Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4.

Obálka musí být zalepena a označena: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY.

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny a datové schránky, TMV nezaručuje ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.