O časopisu

Hlavním posláním časopisu Správní právo  je poskytovat informace, pomoc a prostor k diskusi všem, kteří se zabývají oblastí správního práva a veřejné správy. V časopise jsou publikovány příspěvky obsahující vysvětlení konkrétních ustanovení právních norem, hodnocení jejich praktického působení, popřípadě rozbor  nedostatků, teoretické výklady různých právních institutů a také úvahy k novým připravovaným právním úpravám a návrhy de lege ferenda. Jsou zde uveřejňovány i informace o významných událostech v oblasti (veřejného) práva, recenze a anotace publikací z oblasti veřejného práva a souvisejících disciplín nebo příspěvky týkající se zahraničních právních úprav – tomu odpovídají i pravidelné rubriky časopisu.
 
Od roku 2004 zde vychází (v podobě oddělitelné přílohy) rubrika Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti správního práva, která obsahuje komentované zásadní rozsudky Evropského soudního dvora z posledně zmiňovaného právního odvětví.
 
Od roku 2009 začala v časopise vycházet tzv. legislativní příloha. Jedná se o oddělitelnou přílohu, v níž jsou publikovány články obsahující analýzy z teorie a praxe tvorby práva, informace z rozhodovací činnosti soudů a zamyšlení nad judikaturou nejvyšších soudních orgánů České republiky i mezinárodních a nadnárodních soudních institucí, příspěvky týkající se připravované legislativy a konečně recenze a anotace monografií i článků vztahujících se k problematice normotvorby.
 
Časopis Správní právo je od roku 2009 recenzovaným odborným časopisem.
 

www.mvcr.cz/spravni-pravo